Tạo menu dạng cây thư mục vào blog

►Bây giờ bắt đầu cài đặt:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố Cục (Layout)
3. Vào chỉnh sửa Code HTML (Edit HTML)
4. Chèn đọan code CSS để tạo menu cây thư mục

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me
0975526551
Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Speak Your Mind

*