nguyenminh

Chuyển tiếng việt thành tiếng anh cho filename

<?php
$file_name = $_FILES[‘image’][‘name’];
$file_name = preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9\/_|+ .-]/”, ”, $file_name);
$file_name = str_replace( ” “, “”, $file_name);
$file_name = strtolower($file_name);
$file_name = md5($_SESSION[‘username’].”|”.time()).$file_name;

$text =’chúc giáng sinh vui vẻ’;
$url = preg_replace(“/(ä|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/”, ‘a’, $url);
$url = str_replace(“ç”, “c”, $url);
$url = preg_replace(“/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/”, ‘e’, $url);
$url = preg_replace(“/(ì|í|î|ị|ỉ|ĩ)/”, ‘i’, $url);
$url = preg_replace(“/(ö|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/”, ‘o’, $url);
$url = preg_replace(“/(ü|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/”, ‘u’, $url);
$url = preg_replace(“/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/”, ‘y’, $url);
$url = preg_replace(“/(đ)/”, ‘d’, $url);
$url = preg_replace(“/(Ä|À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/”, ‘a’, $url);
$url = str_replace(“Ç”, “a”, $url);
$url = preg_replace(“/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/”, ‘e’, $url);
$url = preg_replace(“/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/”, ‘i’, $url);
$url = preg_replace(“/(Ö|Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/”, ‘o’, $url);
$url = preg_replace(“/(Ü|Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/”, ‘u’, $url);
$url = preg_replace(“/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/”, ‘y’, $url);
$url = preg_replace(“/(Đ)/”, ‘d’, $url);
$url = str_replace(” / “, “-“, $url);
$url = str_replace(“/”, “-“, $url);
$url = str_replace(” – “, “-“, $url);
$url = str_replace(““, “-“, $url); $url = str_replace(” “, “-“, $url); $url = str_replace(“ß”, “ss”, $url); $url = str_replace(“&”, “”, $url); $url = str_replace(“%”, “”, $url); $url = str_replace(” “, “-“, $url); $url = preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9-_]+/”, “”, $url); $url = str_replace(“—-“, “-“, $url); $url = str_replace(“—“, “-“, $url); $url = str_replace(“–“, “-“, $url); $url = strtolower($url); ?> $name = preg_replace(‘/[^a-zA-Z0-9-.]/’, ‘_’, removeArcent($_FILES[‘Filedata’][‘name’]));

Categorised in: Tổng hợp

0 Comments for "Chuyển tiếng việt thành tiếng anh cho filename"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *