nguyenminh

 

Chuyển tiếng việt thành tiếng anh cho filename

<?php$file_name = $_FILES[‘image’][‘name’];$file_name = preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9\/_|+ .-]/”, ”, $file_name);$file_name = str_replace( ” “, “”, $file_name);$file_name = strtolower($file_name);$file_name = md5($_SESSION[‘username’].”|”.time()).$file_name; $text =’chúc giáng sinh vui vẻ’;$url = preg_replace(“/(ä|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/”, ‘a’, $url);$url = str_replace(“ç”, “c”, $url);$url = preg_replace(“/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/”, ‘e’, $url);$url = preg_replace(“/(ì|í|î|ị|ỉ|ĩ)/”, ‘i’, $url);$url = preg_replace(“/(ö|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/”, ‘o’, $url);$url = preg_replace(“/(ü|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/”, ‘u’, $url);$url = preg_replace(“/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/”, ‘y’, $url);$url = preg_replace(“/(đ)/”, ‘d’, […]

đọc tiếp

Free HMA PRO VPN LICENSE

Expires On = 7/3/2021 12:00:00 AM | License Keys = [B7MA48-G2494J-5FC5DS] Expires On = 9/7/2021 6:52:02 PM | License Keys = [YDRZ3W-YRFDSJ-43U6LW] Expires On = 6/28/2021 12:00:00 AM | License Keys = [LHXH7N-KLM4Z2-5FL52S] Expires On = 11/15/2021 1:14:14 AM | License Keys = [DXHFG9-EJGZ9J-42U6VE, DXHFG9-EJGZ9J-42U6VE] Expires On = 8/25/2021 5:06:56 PM | License Keys = […]

đọc tiếp

session in php

//check ton tai seseon$a = session_id();if(empty($a)) session_start();echo “SID: “.SID.”session_id(): “.session_id().”COOKIE: “.$_COOKIE[“PHPSESSID”].’‘; //xoa sesion$session_id_to_destroy = ‘rkc’;session_id($session_id_to_destroy);session_start();session_destroy();session_commit();

đọc tiếp