nguyenminh

 

Sử dụng hệ thống mail của Facebook

Hum này vào F đã thấy một thông báo ngon nghẻ như sau

email facebook sign up done
Đã xong.
email facebook
Kết quả test
gui mail facebook
Thêm một địa chỉ mới cho mọi người gửi thư nè: nguyenminh.me@facebook.com

0 Comments for "Sử dụng hệ thống mail của Facebook"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *